Languages
Profylaktika

Kontrola rizikových faktorovDôležitou súčasťou komplexnej kardiorehabilitácie je kontrola rizikových faktorov aterosklerózy. Tá zahŕňa opatrenia nefarmakologickej liečby a farmakoterapiu. Z nefarmakologickej liečby je kľúčové opatrenie vylúčenie fajčenia, psychoterapia, kontrola dyslipoproteinémie diétou, fyzikálna liečba a pohybová aktivita. Nezastupiteľnú úlohu majú individuálne pohovory ošetrujúceho lekára s pacientom, pri ktorých sa prebrajú konkrétne ochorenie pacienta a jeho rizikové faktory.

FAJČENIE
  • kontraindikácia pre liečbu v indikačnej skupine kardiovaskulárnych ochorení
  • nevyhnutnou súčasťou liečebných zariadení je poradňa pre odvykanie fajčenia

PSYCHOTERAPIA
  • psychologického vyšetrenie
  • individuálny alebo skupinový prístup
  • osobitný dôraz na psychoterapiu chorých vo včasnej rehabilitácii, kde práve prekonaný kardiochirurgický zákrok alebo infarkt myokardu významne mení pohľad pacienta na vnímanie reality.
ZDRAVOTNÁ VÝCHOVA
V priebehu kardiorehabilitácie má veľký význam skupinová aj individuálna zdravotná výchova. Vzdelávanie pacientov v kardiovaskulárnej problematike má byť komplexné, preto sú prednášky zaraďované cielene pravidelne popri inom programe. Pacienti sa oboznámia so základnými anatomickými, fyziologickými a patologickými poznatkami o srdci a cievach a ich chorobách, ďalej o hlavných rizikových faktoroch týchto ochorení a možnostiach ich ovplyvnenia. Súčasťou sú prednášky o správnej výžive spojené s ochutnávkami.
Institute of Cardio Rehabilitation (INCARE) sídli v Turčianskych Tepliciach a je moderným zdravotníckym zariadením zameriavajúcim sa na cielenú individuálnu rehabilitáciu a skvalitnenie života pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho aparátu.
Kontaktujte nás
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., SNP 519
039 12 Turčianske Teplice
+421 434 913 000